Giải pháp số hóa và chuyển đổi số

❖ Thành phần Tích hợp, kết nối:
✓ Tích hợp, kết nối, thu thập thông tin từ nhiều nguồn dữ liệu
✓ Liên thông theo trục LGSP với bộ, ngành, địa phương
❖ Hệ thống Điều hành trung tâm
✓ Chỉ đạo, điều hành
✓ Giám sát, cảnh báo
✓ Quản lý các chỉ số hiệu suất (KPIs)
❖ Thành phần Phân tích, xử lý, lưu trữ dữ liệu
✓ Thu thập & chuyển đổi dữ liệu
✓ Phân tích và tổng hợp dữ liệu
✓ Phát triển, mở rộng với việc ứng dụng Bigdata, AI phục vụ cảnh báo sớm, hỗ trợ đối phó/giải quyết đề xuất hỗ trợ công tác chỉ đạo, ra quyết định
❖ Thành phần Trực quan hóa dữ liệu
✓ Thể hiện thông tin, chỉ số phục vụ giám sát, điều hành thể hiện dưới dạng bảng điều khiển kỹ thuật số (Dashboard/Report)
✓ Hiển thị cảnh báo sự kiện đã được thiết lập theo chuẩn SOP
✓ Ứng dụng trên thiết bị di động
❖ Thành phần chức năng quản lý & bảo mật
✓ Hỗ trợ cung cấp các dịch vụ: bảo mật, giám sát, kiểm soát, đăng nhập,  vận hành, quản trị, abro trì, ghi nhật ký, cấu hình hệ thống

Leave Comments

090 270 6988
0902706988